Σκοπός και στόχοι

Σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού μέσα από τη διασύνδεση βιβλιογραφικών οντοτήτων (στα ελληνικά και ελληνικού ενδιαφέροντος) με άλλα αντίστοιχα λεξιλόγια σε ένα παγκοσμιοποιημένο συνδεδεμένο περιβάλλον.

Για την εξυπηρέτηση αυτού του του σκοπού η Υπηρεσία Καθιερωμένων Όρων της ΕΒΕ αποσκοπεί:

  1. Στην αναπαράσταση του συνόλου των καθιερωμένων όρων της ΕΒΕ ως συνδεδεμένα δεδομένα
  2. Στην πρωτογενή καθιέρωση και επεξεργασία των οντοτήτων ενδιαφέροντος σε μορφή συνδεδεμένων δεδομένων. Ως οντότητες ενδιαφέροντος ορίζονται: Πρόσωπα (Persons), Οικογένειες (Families), Νομικά Πρόσωπα (Corporate Bodies), Συλλογικά Όργανα (Collective Agents), Έργα (Works), Εκφράσεις (Expressions), Γεωγραφικοί όροι (Places)
  3. Στον εμπλουτισμό των πληροφοριών για τις οντότητες ενδιαφέροντος με πληροφορίες από τρίτα λεξιλόγια
  4. Στην ανάπτυξη ενός συνεργατικού περιβάλλοντος και ενός συνόλου διαδικασιών για την καθιέρωση των οντοτήτων ενδιαφέροντος στην ελληνική γλώσσα.

Ανοικτές άδειες

Η ΕΒΕ ενθαρρύνει πολιτική Ανοικτότητας όπου αυτή είναι εφικτή. Στο πλαίσιο αυτό τα μεταδεδομένα της υπηρεσίας data.nlg.gr διατίθενται με την άδεια: https://digitalcollections.nlg.gr/nlg-repo/dl/el/terms.html

Τα δεδομένα του data.nlg.gr

Τα δεδομένα της Υπηρεσίας data.nlg.gr δημιουργούνται σύμφωνα με το μοντέλο IFLA LRM αξιοποιώντας τα λεξιλόγια των κανόνων του RDA σε μορφή RDF. Πρωτογενώς τα δεδομένα μετατράπηκαν από το πρότυπο MARC21 σε RDA/RDF. Η αποθήκευση των δεδομένων γίνεται σε Wikibase.

Βασική παράμετρος στη διαδικασία μετατροπής των δεδομένων ήταν η χρήση υπαρχόντων λεξιλογίων χωρίς τη χρήση τοπικών κλάσεων, ιδιοτήτων και λεξιλογίων τιμών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δημιουργήθηκαν νέες ιδιότητες (property qualifiers) οι οποίες δε σχετίζονται με το IFLA LRM ή το RDA/RDF, αλλά διατηρούν πληροφορία η οποία είναι απαραίτητη για την αντίστροφη αντιστοίχιση από RDA/RDF σε MARC21.

Στο πλαίσιο εμπλουτισμού και περαιτέρω αξιοποίησης των δεδομένων της ΕΒΕ, οι περιγραφές των οντοτήτων διασυνδέονται με τρίτα λεξιλόγια, όπως το Αρχείο Καθιερωμένων Όρων VIAF, τη βάση Καθιερωμένων Μορφών Ονομάτων ISNI, και τα Wikidata.

Το data.nlg.gr θα συνεχίζει να εμπλουτίζεται σταδιακά με περισσότερα δεδομένα από τις βιβλιογραφικές εγγραφές του καταλόγου και από δεδομένα άλλων συστημάτων της ΕΒΕ.


Επικοινωνία:
Ομάδα συστημάτων πληροφόρησης ΕΒΕ
lis@nlg.gr