Bogdanor, Vernon (1943- )

A resource of type: gnd:Person, from Named Graph: http://data.nlg.gr/resource/authority/, within Data Space: http://data.nlg.gr/resource/authority/
Property Value
Property Value
Property Value

Download Data in Format:
CSV | RDF ( N-Triples :: N3/Turtle :: JSON :: XML )

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 704 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 704 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nlg/public_html/RDFBrowser/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nlg/public_html/RDFBrowser/storage/framework/sessions/ef26f5b714281fb237c3c039c2f1b481bbc4e3c5', 'contents' => 'eyJpdiI6IkZtQ2ZndHAyRGRBK2RBYUY3cm1kOUE9PSIsInZhbHVlIjoib0VKdUp3U2gxbFUrTmFuRHZhMVM4azZ2Z1hRSEkwN0MyaHI2R2x5V0pJKzhZb2JFNkhlS0Z6dUJ3RmhNcjlocmJZaVF6VEhyb0tcLzNrSUZWQXQrZHh0ZFY5V2JqWDZaTlRLdCt5Y3BENVJSNTc4cnhRVjZUcnA0bUdiendzNDMwbUhrY28wakVhUUZJNzVjbWtwa0VEcXNST2VNZDBiNm1SVEV3TFJJYU9cLzFMK2c1ZWE2MGNDYWpNYVhRUVdSdzcwVnVkVHBpM054a3NsYmg1ZDdQbyt3R0NlOHVOR1d5RksybW5mTFMrWjJNODVSZytaVGF4amtZckt0VTRTK3RpQVJqNmhHT3lxMVNtY2UxbXlJQ0JFV0plaEY2THY2QW0xaWZXSEFBUzlzVzFrVzhcL3pQVUpQSnZYSDBCNjQ4U1ExRkRSbUpPVXZHQmc5U1NFUTJLSkZrakJLalpXTWN3ZDF1eStwYTcrYmJzMEZzdVZhc0hHT3ZXUUxaTFRkYThlWmpMbHNoWmVSQ0JTMlVOY3plaGd6dz09IiwibWFjIjoiOTU0NTRjYjVlN2Q2MzZjZTVjODhjMzUyM2VlNGMxYzQwZDNkMjkyNGQyYjE5MGQyNmRkNjQ3ZWU5ZjNlOWRjYyJ9', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nlg/public_html/RDFBrowser/storage/framework/sessions/ef26f5b714281fb237c3c039c2f1b481bbc4e3c5', 'eyJpdiI6IkZtQ2ZndHAyRGRBK2RBYUY3cm1kOUE9PSIsInZhbHVlIjoib0VKdUp3U2gxbFUrTmFuRHZhMVM4azZ2Z1hRSEkwN0MyaHI2R2x5V0pJKzhZb2JFNkhlS0Z6dUJ3RmhNcjlocmJZaVF6VEhyb0tcLzNrSUZWQXQrZHh0ZFY5V2JqWDZaTlRLdCt5Y3BENVJSNTc4cnhRVjZUcnA0bUdiendzNDMwbUhrY28wakVhUUZJNzVjbWtwa0VEcXNST2VNZDBiNm1SVEV3TFJJYU9cLzFMK2c1ZWE2MGNDYWpNYVhRUVdSdzcwVnVkVHBpM054a3NsYmg1ZDdQbyt3R0NlOHVOR1d5RksybW5mTFMrWjJNODVSZytaVGF4amtZckt0VTRTK3RpQVJqNmhHT3lxMVNtY2UxbXlJQ0JFV0plaEY2THY2QW0xaWZXSEFBUzlzVzFrVzhcL3pQVUpQSnZYSDBCNjQ4U1ExRkRSbUpPVXZHQmc5U1NFUTJLSkZrakJLalpXTWN3ZDF1eStwYTcrYmJzMEZzdVZhc0hHT3ZXUUxaTFRkYThlWmpMbHNoWmVSQ0JTMlVOY3plaGd6dz09IiwibWFjIjoiOTU0NTRjYjVlN2Q2MzZjZTVjODhjMzUyM2VlNGMxYzQwZDNkMjkyNGQyYjE5MGQyNmRkNjQ3ZWU5ZjNlOWRjYyJ9', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nlg/public_html/RDFBrowser/storage/framework/sessions/ef26f5b714281fb237c3c039c2f1b481bbc4e3c5', 'eyJpdiI6IkZtQ2ZndHAyRGRBK2RBYUY3cm1kOUE9PSIsInZhbHVlIjoib0VKdUp3U2gxbFUrTmFuRHZhMVM4azZ2Z1hRSEkwN0MyaHI2R2x5V0pJKzhZb2JFNkhlS0Z6dUJ3RmhNcjlocmJZaVF6VEhyb0tcLzNrSUZWQXQrZHh0ZFY5V2JqWDZaTlRLdCt5Y3BENVJSNTc4cnhRVjZUcnA0bUdiendzNDMwbUhrY28wakVhUUZJNzVjbWtwa0VEcXNST2VNZDBiNm1SVEV3TFJJYU9cLzFMK2c1ZWE2MGNDYWpNYVhRUVdSdzcwVnVkVHBpM054a3NsYmg1ZDdQbyt3R0NlOHVOR1d5RksybW5mTFMrWjJNODVSZytaVGF4amtZckt0VTRTK3RpQVJqNmhHT3lxMVNtY2UxbXlJQ0JFV0plaEY2THY2QW0xaWZXSEFBUzlzVzFrVzhcL3pQVUpQSnZYSDBCNjQ4U1ExRkRSbUpPVXZHQmc5U1NFUTJLSkZrakJLalpXTWN3ZDF1eStwYTcrYmJzMEZzdVZhc0hHT3ZXUUxaTFRkYThlWmpMbHNoWmVSQ0JTMlVOY3plaGd6dz09IiwibWFjIjoiOTU0NTRjYjVlN2Q2MzZjZTVjODhjMzUyM2VlNGMxYzQwZDNkMjkyNGQyYjE5MGQyNmRkNjQ3ZWU5ZjNlOWRjYyJ9', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('ef26f5b714281fb237c3c039c2f1b481bbc4e3c5', 'eyJpdiI6IkZtQ2ZndHAyRGRBK2RBYUY3cm1kOUE9PSIsInZhbHVlIjoib0VKdUp3U2gxbFUrTmFuRHZhMVM4azZ2Z1hRSEkwN0MyaHI2R2x5V0pJKzhZb2JFNkhlS0Z6dUJ3RmhNcjlocmJZaVF6VEhyb0tcLzNrSUZWQXQrZHh0ZFY5V2JqWDZaTlRLdCt5Y3BENVJSNTc4cnhRVjZUcnA0bUdiendzNDMwbUhrY28wakVhUUZJNzVjbWtwa0VEcXNST2VNZDBiNm1SVEV3TFJJYU9cLzFMK2c1ZWE2MGNDYWpNYVhRUVdSdzcwVnVkVHBpM054a3NsYmg1ZDdQbyt3R0NlOHVOR1d5RksybW5mTFMrWjJNODVSZytaVGF4amtZckt0VTRTK3RpQVJqNmhHT3lxMVNtY2UxbXlJQ0JFV0plaEY2THY2QW0xaWZXSEFBUzlzVzFrVzhcL3pQVUpQSnZYSDBCNjQ4U1ExRkRSbUpPVXZHQmc5U1NFUTJLSkZrakJLalpXTWN3ZDF1eStwYTcrYmJzMEZzdVZhc0hHT3ZXUUxaTFRkYThlWmpMbHNoWmVSQ0JTMlVOY3plaGd6dz09IiwibWFjIjoiOTU0NTRjYjVlN2Q2MzZjZTVjODhjMzUyM2VlNGMxYzQwZDNkMjkyNGQyYjE5MGQyNmRkNjQ3ZWU5ZjNlOWRjYyJ9') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58