http://data.nlg.gr/resource/authority/record8729

A resource of type: gnd:PlaceOrGeographicName, from Named Graph: http://data.nlg.gr/resource/authority/, within Data Space: http://data.nlg.gr/resource/authority/
Property Value
Property Value
Property Value

Download Data in Format:
CSV | RDF ( N-Triples :: N3/Turtle :: JSON :: XML )

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 708 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 708 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nlg/public_html/RDFBrowser/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nlg/public_html/RDFBrowser/storage/framework/sessions/edd99c59c8d2da7c11c2c176ea35192d7902cc79', 'contents' => 'eyJpdiI6ImlYSnd4TjVPTmRNdmJhek5iMkFLd2c9PSIsInZhbHVlIjoicml2WkFUNzg5Nk8wNUcyWUlYVDN5MVdCdG1WSFE0a3hiQzBVQUhaSUZ6XC9RWTF6RE4wNjFoVDFYakFrRHF6NDIyQ1d5QzFoeDdCT3Jha0NSdVZvdFlDeGZFYlhMSXdIbVV6aEEwOFduTFdJUjdlNHdXVmUwSDRRRlpVNUdzdXoyelwvSGUxVFFzUFNSdVRCTlFJOGhjVHE1bHdJYzFTU1oyNlhpRlF4SkdOdENDb2dBTEh6a1FkdWRWUjdMMXBBNnVreSszZzdCRmswUVZzbFZsV055SG5MMU1JUEZCdmFLT1g2dWcyejFUVXAxbCtRZjZCM25OcVlBQ1dCYzJwKzh6bVFSdDNyYWUyeHc3TjY2aE83VlZUQTZ6aEZLN0JGNGFyRG9LNCs5Nzh3YWNFYUROVnZvYkxWODVqT1c3YnZJdTcxSHhvaFNLUGJRbzViYktlSXZcL1hMOU5HNkJ3TDJqR1wvM2NXSHgxemlJdzVrejFRa0pVZ1J2NnVpbEV1OTZvdGlPblR3NFpyOGtIc0ZDMVNZN2ZBTVE9PSIsIm1hYyI6IjYzNGVkMGQxNTkzOTcxMzNjMWRjZDQ0ZTcwNmJjNDJiZTk1OGYxOWZjZjRmYjY4Y2FjOGYyMTQ0OTZiNWRjY2IifQ==', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nlg/public_html/RDFBrowser/storage/framework/sessions/edd99c59c8d2da7c11c2c176ea35192d7902cc79', 'eyJpdiI6ImlYSnd4TjVPTmRNdmJhek5iMkFLd2c9PSIsInZhbHVlIjoicml2WkFUNzg5Nk8wNUcyWUlYVDN5MVdCdG1WSFE0a3hiQzBVQUhaSUZ6XC9RWTF6RE4wNjFoVDFYakFrRHF6NDIyQ1d5QzFoeDdCT3Jha0NSdVZvdFlDeGZFYlhMSXdIbVV6aEEwOFduTFdJUjdlNHdXVmUwSDRRRlpVNUdzdXoyelwvSGUxVFFzUFNSdVRCTlFJOGhjVHE1bHdJYzFTU1oyNlhpRlF4SkdOdENDb2dBTEh6a1FkdWRWUjdMMXBBNnVreSszZzdCRmswUVZzbFZsV055SG5MMU1JUEZCdmFLT1g2dWcyejFUVXAxbCtRZjZCM25OcVlBQ1dCYzJwKzh6bVFSdDNyYWUyeHc3TjY2aE83VlZUQTZ6aEZLN0JGNGFyRG9LNCs5Nzh3YWNFYUROVnZvYkxWODVqT1c3YnZJdTcxSHhvaFNLUGJRbzViYktlSXZcL1hMOU5HNkJ3TDJqR1wvM2NXSHgxemlJdzVrejFRa0pVZ1J2NnVpbEV1OTZvdGlPblR3NFpyOGtIc0ZDMVNZN2ZBTVE9PSIsIm1hYyI6IjYzNGVkMGQxNTkzOTcxMzNjMWRjZDQ0ZTcwNmJjNDJiZTk1OGYxOWZjZjRmYjY4Y2FjOGYyMTQ0OTZiNWRjY2IifQ==', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nlg/public_html/RDFBrowser/storage/framework/sessions/edd99c59c8d2da7c11c2c176ea35192d7902cc79', 'eyJpdiI6ImlYSnd4TjVPTmRNdmJhek5iMkFLd2c9PSIsInZhbHVlIjoicml2WkFUNzg5Nk8wNUcyWUlYVDN5MVdCdG1WSFE0a3hiQzBVQUhaSUZ6XC9RWTF6RE4wNjFoVDFYakFrRHF6NDIyQ1d5QzFoeDdCT3Jha0NSdVZvdFlDeGZFYlhMSXdIbVV6aEEwOFduTFdJUjdlNHdXVmUwSDRRRlpVNUdzdXoyelwvSGUxVFFzUFNSdVRCTlFJOGhjVHE1bHdJYzFTU1oyNlhpRlF4SkdOdENDb2dBTEh6a1FkdWRWUjdMMXBBNnVreSszZzdCRmswUVZzbFZsV055SG5MMU1JUEZCdmFLT1g2dWcyejFUVXAxbCtRZjZCM25OcVlBQ1dCYzJwKzh6bVFSdDNyYWUyeHc3TjY2aE83VlZUQTZ6aEZLN0JGNGFyRG9LNCs5Nzh3YWNFYUROVnZvYkxWODVqT1c3YnZJdTcxSHhvaFNLUGJRbzViYktlSXZcL1hMOU5HNkJ3TDJqR1wvM2NXSHgxemlJdzVrejFRa0pVZ1J2NnVpbEV1OTZvdGlPblR3NFpyOGtIc0ZDMVNZN2ZBTVE9PSIsIm1hYyI6IjYzNGVkMGQxNTkzOTcxMzNjMWRjZDQ0ZTcwNmJjNDJiZTk1OGYxOWZjZjRmYjY4Y2FjOGYyMTQ0OTZiNWRjY2IifQ==', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('edd99c59c8d2da7c11c2c176ea35192d7902cc79', 'eyJpdiI6ImlYSnd4TjVPTmRNdmJhek5iMkFLd2c9PSIsInZhbHVlIjoicml2WkFUNzg5Nk8wNUcyWUlYVDN5MVdCdG1WSFE0a3hiQzBVQUhaSUZ6XC9RWTF6RE4wNjFoVDFYakFrRHF6NDIyQ1d5QzFoeDdCT3Jha0NSdVZvdFlDeGZFYlhMSXdIbVV6aEEwOFduTFdJUjdlNHdXVmUwSDRRRlpVNUdzdXoyelwvSGUxVFFzUFNSdVRCTlFJOGhjVHE1bHdJYzFTU1oyNlhpRlF4SkdOdENDb2dBTEh6a1FkdWRWUjdMMXBBNnVreSszZzdCRmswUVZzbFZsV055SG5MMU1JUEZCdmFLT1g2dWcyejFUVXAxbCtRZjZCM25OcVlBQ1dCYzJwKzh6bVFSdDNyYWUyeHc3TjY2aE83VlZUQTZ6aEZLN0JGNGFyRG9LNCs5Nzh3YWNFYUROVnZvYkxWODVqT1c3YnZJdTcxSHhvaFNLUGJRbzViYktlSXZcL1hMOU5HNkJ3TDJqR1wvM2NXSHgxemlJdzVrejFRa0pVZ1J2NnVpbEV1OTZvdGlPblR3NFpyOGtIc0ZDMVNZN2ZBTVE9PSIsIm1hYyI6IjYzNGVkMGQxNTkzOTcxMzNjMWRjZDQ0ZTcwNmJjNDJiZTk1OGYxOWZjZjRmYjY4Y2FjOGYyMTQ0OTZiNWRjY2IifQ==') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58