Humann, Carl (1839-1896)

A resource of type: gnd:Person, from Named Graph: http://data.nlg.gr/resource/authority/, within Data Space: http://data.nlg.gr/resource/authority/
Property Value
Property Value
Property Value

Download Data in Format:
CSV | RDF ( N-Triples :: N3/Turtle :: JSON :: XML )

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 708 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 708 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nlg/public_html/RDFBrowser/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nlg/public_html/RDFBrowser/storage/framework/sessions/2ea60a507f8dfc42f8afa0cac9b7434126138dca', 'contents' => 'eyJpdiI6Ik51Nk1FRUd5Y0dZRm1RQ0xIMENEd0E9PSIsInZhbHVlIjoieEVmTUswb2xiRGhrclpLdkpoQlUrNFllR0tnaXpwMngyNW5zSE5OZlVtZlRxS1prVDh2RTFwZFVRbzZMRVdNXC9VdWlDZWJTTGF3cG1sd3FCbDhFVmRzNnlCcnMyaDMwZ2xhZXhwRDVyT3F2NWhSclwvUkx4WTg2N2R1RkQ4NzVEVHFuU1wvb0xhSWtSYk5xcnRiYitJTzBzemZoMlhvRDd6ZWJ1TDhFMEhBMklEV05ObzRvZmwxNFlTM2hnU1dYdDRvQ1hVSDFaR1lEbVk4eCtMVXJhQ21LYUhcL3lJK2MybXhzbUoxV1BKZlA0dXhHVTU0UFNNZXVVeTF0SG5vRk9ibk1JV0kxVTRwSUtjUFRqYWZGZnZwTjVsUWQ0SHpLeEx3YVZTaStINmk5dEoxVk1OVUJVTXRVY3Zwd3pyMVoyM2pIUXlncWNJaEtvbEZWazNZQkJVZTMzQVJXTXRxelhhN243WTlTTG5MV2JGMTdSTDFzZWhnbFV1SnF6Q2JtU3kyWm85VUo3eGZFaW1NREt6TTIxcit2T2c9PSIsIm1hYyI6ImU3ZGM4MDE1NTBmOTM1OTgwZWViZTczNmViMzViOWVjOTk3YzA0MGI5NTVhNDcwNjY0NzI5NDJiNDM1MWQ5Y2QifQ==', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nlg/public_html/RDFBrowser/storage/framework/sessions/2ea60a507f8dfc42f8afa0cac9b7434126138dca', 'eyJpdiI6Ik51Nk1FRUd5Y0dZRm1RQ0xIMENEd0E9PSIsInZhbHVlIjoieEVmTUswb2xiRGhrclpLdkpoQlUrNFllR0tnaXpwMngyNW5zSE5OZlVtZlRxS1prVDh2RTFwZFVRbzZMRVdNXC9VdWlDZWJTTGF3cG1sd3FCbDhFVmRzNnlCcnMyaDMwZ2xhZXhwRDVyT3F2NWhSclwvUkx4WTg2N2R1RkQ4NzVEVHFuU1wvb0xhSWtSYk5xcnRiYitJTzBzemZoMlhvRDd6ZWJ1TDhFMEhBMklEV05ObzRvZmwxNFlTM2hnU1dYdDRvQ1hVSDFaR1lEbVk4eCtMVXJhQ21LYUhcL3lJK2MybXhzbUoxV1BKZlA0dXhHVTU0UFNNZXVVeTF0SG5vRk9ibk1JV0kxVTRwSUtjUFRqYWZGZnZwTjVsUWQ0SHpLeEx3YVZTaStINmk5dEoxVk1OVUJVTXRVY3Zwd3pyMVoyM2pIUXlncWNJaEtvbEZWazNZQkJVZTMzQVJXTXRxelhhN243WTlTTG5MV2JGMTdSTDFzZWhnbFV1SnF6Q2JtU3kyWm85VUo3eGZFaW1NREt6TTIxcit2T2c9PSIsIm1hYyI6ImU3ZGM4MDE1NTBmOTM1OTgwZWViZTczNmViMzViOWVjOTk3YzA0MGI5NTVhNDcwNjY0NzI5NDJiNDM1MWQ5Y2QifQ==', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nlg/public_html/RDFBrowser/storage/framework/sessions/2ea60a507f8dfc42f8afa0cac9b7434126138dca', 'eyJpdiI6Ik51Nk1FRUd5Y0dZRm1RQ0xIMENEd0E9PSIsInZhbHVlIjoieEVmTUswb2xiRGhrclpLdkpoQlUrNFllR0tnaXpwMngyNW5zSE5OZlVtZlRxS1prVDh2RTFwZFVRbzZMRVdNXC9VdWlDZWJTTGF3cG1sd3FCbDhFVmRzNnlCcnMyaDMwZ2xhZXhwRDVyT3F2NWhSclwvUkx4WTg2N2R1RkQ4NzVEVHFuU1wvb0xhSWtSYk5xcnRiYitJTzBzemZoMlhvRDd6ZWJ1TDhFMEhBMklEV05ObzRvZmwxNFlTM2hnU1dYdDRvQ1hVSDFaR1lEbVk4eCtMVXJhQ21LYUhcL3lJK2MybXhzbUoxV1BKZlA0dXhHVTU0UFNNZXVVeTF0SG5vRk9ibk1JV0kxVTRwSUtjUFRqYWZGZnZwTjVsUWQ0SHpLeEx3YVZTaStINmk5dEoxVk1OVUJVTXRVY3Zwd3pyMVoyM2pIUXlncWNJaEtvbEZWazNZQkJVZTMzQVJXTXRxelhhN243WTlTTG5MV2JGMTdSTDFzZWhnbFV1SnF6Q2JtU3kyWm85VUo3eGZFaW1NREt6TTIxcit2T2c9PSIsIm1hYyI6ImU3ZGM4MDE1NTBmOTM1OTgwZWViZTczNmViMzViOWVjOTk3YzA0MGI5NTVhNDcwNjY0NzI5NDJiNDM1MWQ5Y2QifQ==', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('2ea60a507f8dfc42f8afa0cac9b7434126138dca', 'eyJpdiI6Ik51Nk1FRUd5Y0dZRm1RQ0xIMENEd0E9PSIsInZhbHVlIjoieEVmTUswb2xiRGhrclpLdkpoQlUrNFllR0tnaXpwMngyNW5zSE5OZlVtZlRxS1prVDh2RTFwZFVRbzZMRVdNXC9VdWlDZWJTTGF3cG1sd3FCbDhFVmRzNnlCcnMyaDMwZ2xhZXhwRDVyT3F2NWhSclwvUkx4WTg2N2R1RkQ4NzVEVHFuU1wvb0xhSWtSYk5xcnRiYitJTzBzemZoMlhvRDd6ZWJ1TDhFMEhBMklEV05ObzRvZmwxNFlTM2hnU1dYdDRvQ1hVSDFaR1lEbVk4eCtMVXJhQ21LYUhcL3lJK2MybXhzbUoxV1BKZlA0dXhHVTU0UFNNZXVVeTF0SG5vRk9ibk1JV0kxVTRwSUtjUFRqYWZGZnZwTjVsUWQ0SHpLeEx3YVZTaStINmk5dEoxVk1OVUJVTXRVY3Zwd3pyMVoyM2pIUXlncWNJaEtvbEZWazNZQkJVZTMzQVJXTXRxelhhN243WTlTTG5MV2JGMTdSTDFzZWhnbFV1SnF6Q2JtU3kyWm85VUo3eGZFaW1NREt6TTIxcit2T2c9PSIsIm1hYyI6ImU3ZGM4MDE1NTBmOTM1OTgwZWViZTczNmViMzViOWVjOTk3YzA0MGI5NTVhNDcwNjY0NzI5NDJiNDM1MWQ5Y2QifQ==') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58