Troyat, Henri (1911-2007)

A resource of type: gnd:Person, from Named Graph: http://data.nlg.gr/resource/authority/, within Data Space: http://data.nlg.gr/resource/authority/
Property Value
Property Value
Property Value

Download Data in Format:
CSV | RDF ( N-Triples :: N3/Turtle :: JSON :: XML )

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 708 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 708 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nlg/public_html/RDFBrowser/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nlg/public_html/RDFBrowser/storage/framework/sessions/73e4bf322d7500fb272c117a5c892e0b83cac49a', 'contents' => 'eyJpdiI6IkNPMmZwVUp5V0ZTTEdQQWpMNXYrZUE9PSIsInZhbHVlIjoiaHRZY3BOZDArUW9jdWsxN3JnKzZiWjNwYUpaYUhacXhqTnVkYXRcLzdVemtiZWhCQno2RXlSbk1xTGhcL20zUlUwSGFsOVdzdzF6QTVnTlZ1TjhiNW4rTEVCdm90THVJZWE4WFJBNXh5S0hVOVNnSHJObnJoc0Z2Z21UXC9HUnRDVTdFSTF0Z3IzdElwcmFBeWt3VGVlZFlzYlpZYmhYVCtsQUlMVThaWUZGR3ZTem5DZldFbmVZcHVxMmlLZ29nZVNOWXVkajdEd2JaQ2ZcL0tYR2V0cHIyaFNERXlyTWhDblM0SURBa3U3eXlYZ01JTGgza2o3K3V4NDZLcGpCTzlzMDJYTUdCV0xYZjhzV3J4WW9WUlgzdm9ZOFJYRzhOU241YVVmdHl1RzJDQk1SUkRCdFhIMlBcL2JsT25EMEhzSUZBTzRBZ283UWpzNUVVTjhmbXhSQ0xEWkpRcFR6alRLR1BSTEJuOE9RdE1TckJTU1wvVzEwZ2J1VFlmSGc4UmtqNFFDd05rQm5Ra1VBODVvWm9sd2RzekI2Zz09IiwibWFjIjoiZjhmMmM0ODQ1Njc1ODJkODIzMmUwNTU3ZDU5NGIzYjg3YjhmYWQ4YjBlYzliNzhkOGQ5YjdkMDIzN2ExMDdlMCJ9', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nlg/public_html/RDFBrowser/storage/framework/sessions/73e4bf322d7500fb272c117a5c892e0b83cac49a', 'eyJpdiI6IkNPMmZwVUp5V0ZTTEdQQWpMNXYrZUE9PSIsInZhbHVlIjoiaHRZY3BOZDArUW9jdWsxN3JnKzZiWjNwYUpaYUhacXhqTnVkYXRcLzdVemtiZWhCQno2RXlSbk1xTGhcL20zUlUwSGFsOVdzdzF6QTVnTlZ1TjhiNW4rTEVCdm90THVJZWE4WFJBNXh5S0hVOVNnSHJObnJoc0Z2Z21UXC9HUnRDVTdFSTF0Z3IzdElwcmFBeWt3VGVlZFlzYlpZYmhYVCtsQUlMVThaWUZGR3ZTem5DZldFbmVZcHVxMmlLZ29nZVNOWXVkajdEd2JaQ2ZcL0tYR2V0cHIyaFNERXlyTWhDblM0SURBa3U3eXlYZ01JTGgza2o3K3V4NDZLcGpCTzlzMDJYTUdCV0xYZjhzV3J4WW9WUlgzdm9ZOFJYRzhOU241YVVmdHl1RzJDQk1SUkRCdFhIMlBcL2JsT25EMEhzSUZBTzRBZ283UWpzNUVVTjhmbXhSQ0xEWkpRcFR6alRLR1BSTEJuOE9RdE1TckJTU1wvVzEwZ2J1VFlmSGc4UmtqNFFDd05rQm5Ra1VBODVvWm9sd2RzekI2Zz09IiwibWFjIjoiZjhmMmM0ODQ1Njc1ODJkODIzMmUwNTU3ZDU5NGIzYjg3YjhmYWQ4YjBlYzliNzhkOGQ5YjdkMDIzN2ExMDdlMCJ9', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nlg/public_html/RDFBrowser/storage/framework/sessions/73e4bf322d7500fb272c117a5c892e0b83cac49a', 'eyJpdiI6IkNPMmZwVUp5V0ZTTEdQQWpMNXYrZUE9PSIsInZhbHVlIjoiaHRZY3BOZDArUW9jdWsxN3JnKzZiWjNwYUpaYUhacXhqTnVkYXRcLzdVemtiZWhCQno2RXlSbk1xTGhcL20zUlUwSGFsOVdzdzF6QTVnTlZ1TjhiNW4rTEVCdm90THVJZWE4WFJBNXh5S0hVOVNnSHJObnJoc0Z2Z21UXC9HUnRDVTdFSTF0Z3IzdElwcmFBeWt3VGVlZFlzYlpZYmhYVCtsQUlMVThaWUZGR3ZTem5DZldFbmVZcHVxMmlLZ29nZVNOWXVkajdEd2JaQ2ZcL0tYR2V0cHIyaFNERXlyTWhDblM0SURBa3U3eXlYZ01JTGgza2o3K3V4NDZLcGpCTzlzMDJYTUdCV0xYZjhzV3J4WW9WUlgzdm9ZOFJYRzhOU241YVVmdHl1RzJDQk1SUkRCdFhIMlBcL2JsT25EMEhzSUZBTzRBZ283UWpzNUVVTjhmbXhSQ0xEWkpRcFR6alRLR1BSTEJuOE9RdE1TckJTU1wvVzEwZ2J1VFlmSGc4UmtqNFFDd05rQm5Ra1VBODVvWm9sd2RzekI2Zz09IiwibWFjIjoiZjhmMmM0ODQ1Njc1ODJkODIzMmUwNTU3ZDU5NGIzYjg3YjhmYWQ4YjBlYzliNzhkOGQ5YjdkMDIzN2ExMDdlMCJ9', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('73e4bf322d7500fb272c117a5c892e0b83cac49a', 'eyJpdiI6IkNPMmZwVUp5V0ZTTEdQQWpMNXYrZUE9PSIsInZhbHVlIjoiaHRZY3BOZDArUW9jdWsxN3JnKzZiWjNwYUpaYUhacXhqTnVkYXRcLzdVemtiZWhCQno2RXlSbk1xTGhcL20zUlUwSGFsOVdzdzF6QTVnTlZ1TjhiNW4rTEVCdm90THVJZWE4WFJBNXh5S0hVOVNnSHJObnJoc0Z2Z21UXC9HUnRDVTdFSTF0Z3IzdElwcmFBeWt3VGVlZFlzYlpZYmhYVCtsQUlMVThaWUZGR3ZTem5DZldFbmVZcHVxMmlLZ29nZVNOWXVkajdEd2JaQ2ZcL0tYR2V0cHIyaFNERXlyTWhDblM0SURBa3U3eXlYZ01JTGgza2o3K3V4NDZLcGpCTzlzMDJYTUdCV0xYZjhzV3J4WW9WUlgzdm9ZOFJYRzhOU241YVVmdHl1RzJDQk1SUkRCdFhIMlBcL2JsT25EMEhzSUZBTzRBZ283UWpzNUVVTjhmbXhSQ0xEWkpRcFR6alRLR1BSTEJuOE9RdE1TckJTU1wvVzEwZ2J1VFlmSGc4UmtqNFFDd05rQm5Ra1VBODVvWm9sd2RzekI2Zz09IiwibWFjIjoiZjhmMmM0ODQ1Njc1ODJkODIzMmUwNTU3ZDU5NGIzYjg3YjhmYWQ4YjBlYzliNzhkOGQ5YjdkMDIzN2ExMDdlMCJ9') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58