http://data.nlg.gr/resource/authority/record337032

Property Value
Property Value
Property Value

Download Data in Format:
CSV | RDF ( N-Triples :: N3/Turtle :: JSON :: XML )

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 708 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 708 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nlg/public_html/RDFBrowser/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nlg/public_html/RDFBrowser/storage/framework/sessions/696cd93ceb1a6c9799a7372db034c92ee9068e41', 'contents' => 'eyJpdiI6IldpWlFVdVhVUzgzRklnK2ZmS1YxZ1E9PSIsInZhbHVlIjoiYml2K2ZyTTErYjhDVDRXMGxnQmV1d0RwWnVZVmQ0UTFhQ2tZcGtEclwvV3VUZFV2REt5OGRVaFl1d000VkxHMlV4N3FNVGF4ZUc4aFYzdGN0T2xObmdlZ0lteFhneUZoWkk1NWk2Z1V4Slc0S2tVcjVnK2J5WTVWalZSaXlTMHJLSDgwV04rS09cL2JjczBySVVaQ25FbFhOV3B3RGoyYytQMk5uajdidXNORkRsQUhyZFpNWjQxd0liVFY0azJoRjRmazNaMzVtZWhrV3kzXC9YczgxSG1rMkp2cGI3YXJLbm1TZE9WeVgrTXhPN1piVlJaRUR5VFRcL3hDWG1qNWIybUowRUp5aTFUNEJ2ViszdmJ4cnNyUERUeTVqblBjdDZwdUY5d0FSWEl5bW1FXC83a1ZZNjRKbzhNc0FyamdjbzZqRG1hczB6ODVuMklYWGVYblVJa3ZnSUc4YUlJRVVhOUlWN3NnenJLVk53Vk5kTklwOExPZUxMcVdcL0VRK0NuUExad0RXZDIzTEdOUVFxbzFmRnFTUHJKUT09IiwibWFjIjoiZWUyM2RjNWJiYmUyN2VkODA2NjQzMzcyZTBhODdmMTUzYjMwNjg4ZGY5ZGQxNThmNjc0ZTUyMmI4MWRjZjI4MiJ9', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nlg/public_html/RDFBrowser/storage/framework/sessions/696cd93ceb1a6c9799a7372db034c92ee9068e41', 'eyJpdiI6IldpWlFVdVhVUzgzRklnK2ZmS1YxZ1E9PSIsInZhbHVlIjoiYml2K2ZyTTErYjhDVDRXMGxnQmV1d0RwWnVZVmQ0UTFhQ2tZcGtEclwvV3VUZFV2REt5OGRVaFl1d000VkxHMlV4N3FNVGF4ZUc4aFYzdGN0T2xObmdlZ0lteFhneUZoWkk1NWk2Z1V4Slc0S2tVcjVnK2J5WTVWalZSaXlTMHJLSDgwV04rS09cL2JjczBySVVaQ25FbFhOV3B3RGoyYytQMk5uajdidXNORkRsQUhyZFpNWjQxd0liVFY0azJoRjRmazNaMzVtZWhrV3kzXC9YczgxSG1rMkp2cGI3YXJLbm1TZE9WeVgrTXhPN1piVlJaRUR5VFRcL3hDWG1qNWIybUowRUp5aTFUNEJ2ViszdmJ4cnNyUERUeTVqblBjdDZwdUY5d0FSWEl5bW1FXC83a1ZZNjRKbzhNc0FyamdjbzZqRG1hczB6ODVuMklYWGVYblVJa3ZnSUc4YUlJRVVhOUlWN3NnenJLVk53Vk5kTklwOExPZUxMcVdcL0VRK0NuUExad0RXZDIzTEdOUVFxbzFmRnFTUHJKUT09IiwibWFjIjoiZWUyM2RjNWJiYmUyN2VkODA2NjQzMzcyZTBhODdmMTUzYjMwNjg4ZGY5ZGQxNThmNjc0ZTUyMmI4MWRjZjI4MiJ9', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nlg/public_html/RDFBrowser/storage/framework/sessions/696cd93ceb1a6c9799a7372db034c92ee9068e41', 'eyJpdiI6IldpWlFVdVhVUzgzRklnK2ZmS1YxZ1E9PSIsInZhbHVlIjoiYml2K2ZyTTErYjhDVDRXMGxnQmV1d0RwWnVZVmQ0UTFhQ2tZcGtEclwvV3VUZFV2REt5OGRVaFl1d000VkxHMlV4N3FNVGF4ZUc4aFYzdGN0T2xObmdlZ0lteFhneUZoWkk1NWk2Z1V4Slc0S2tVcjVnK2J5WTVWalZSaXlTMHJLSDgwV04rS09cL2JjczBySVVaQ25FbFhOV3B3RGoyYytQMk5uajdidXNORkRsQUhyZFpNWjQxd0liVFY0azJoRjRmazNaMzVtZWhrV3kzXC9YczgxSG1rMkp2cGI3YXJLbm1TZE9WeVgrTXhPN1piVlJaRUR5VFRcL3hDWG1qNWIybUowRUp5aTFUNEJ2ViszdmJ4cnNyUERUeTVqblBjdDZwdUY5d0FSWEl5bW1FXC83a1ZZNjRKbzhNc0FyamdjbzZqRG1hczB6ODVuMklYWGVYblVJa3ZnSUc4YUlJRVVhOUlWN3NnenJLVk53Vk5kTklwOExPZUxMcVdcL0VRK0NuUExad0RXZDIzTEdOUVFxbzFmRnFTUHJKUT09IiwibWFjIjoiZWUyM2RjNWJiYmUyN2VkODA2NjQzMzcyZTBhODdmMTUzYjMwNjg4ZGY5ZGQxNThmNjc0ZTUyMmI4MWRjZjI4MiJ9', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('696cd93ceb1a6c9799a7372db034c92ee9068e41', 'eyJpdiI6IldpWlFVdVhVUzgzRklnK2ZmS1YxZ1E9PSIsInZhbHVlIjoiYml2K2ZyTTErYjhDVDRXMGxnQmV1d0RwWnVZVmQ0UTFhQ2tZcGtEclwvV3VUZFV2REt5OGRVaFl1d000VkxHMlV4N3FNVGF4ZUc4aFYzdGN0T2xObmdlZ0lteFhneUZoWkk1NWk2Z1V4Slc0S2tVcjVnK2J5WTVWalZSaXlTMHJLSDgwV04rS09cL2JjczBySVVaQ25FbFhOV3B3RGoyYytQMk5uajdidXNORkRsQUhyZFpNWjQxd0liVFY0azJoRjRmazNaMzVtZWhrV3kzXC9YczgxSG1rMkp2cGI3YXJLbm1TZE9WeVgrTXhPN1piVlJaRUR5VFRcL3hDWG1qNWIybUowRUp5aTFUNEJ2ViszdmJ4cnNyUERUeTVqblBjdDZwdUY5d0FSWEl5bW1FXC83a1ZZNjRKbzhNc0FyamdjbzZqRG1hczB6ODVuMklYWGVYblVJa3ZnSUc4YUlJRVVhOUlWN3NnenJLVk53Vk5kTklwOExPZUxMcVdcL0VRK0NuUExad0RXZDIzTEdOUVFxbzFmRnFTUHJKUT09IiwibWFjIjoiZWUyM2RjNWJiYmUyN2VkODA2NjQzMzcyZTBhODdmMTUzYjMwNjg4ZGY5ZGQxNThmNjc0ZTUyMmI4MWRjZjI4MiJ9') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58