Butler, Judith (1956- )

A resource of type: gnd:Person, from Named Graph: http://data.nlg.gr/resource/authority/, within Data Space: http://data.nlg.gr/resource/authority/
Property Value
Property Value
Property Value

Download Data in Format:
CSV | RDF ( N-Triples :: N3/Turtle :: JSON :: XML )

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 704 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 704 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nlg/public_html/RDFBrowser/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nlg/public_html/RDFBrowser/storage/framework/sessions/2127dfaa4fa9f3898104d185429b67bfc012595a', 'contents' => 'eyJpdiI6Im5QNnBmODZoaXQrSXhYbnFGRDJkVlE9PSIsInZhbHVlIjoiQjNuYWRXamp1YWZHV296Z3JYNUNNNHRDWmF1SVB3VjQ0NEt3QXV6Mko5Q1JFWHdaRzY2cmd1OFVKV1RoN0V5aUtnSjZ0aTlXSklETENCUmhhenVYZStaN1I1cjlEVW8yMVo5ZWNrTjRDZVBCb2NYSko3MUVESFdmb1JtREFhZ1BHRlhhNWJ1NnJ2QzBvYWt5SFV2N0VpVDlUVlJSa3FmbzVHU2VUb3lrblI5VmpxcjJSMDZSQnI4T3NLMk9ET0psZjFXZkVcL0p6WnR0QkVlaVBTdkFpWkEwMnA2dzY0NnVDQTdsRnFyd2VRNHRxVjRUWUZjaHNjM0p4R3JUZm9ZRnFNT0ZKK0NjVVJFUnE2R1ZPalNTMDBpK0hSTVRvdE9sYkpwOHl2RVNSTFl3dTRNaEczM0RQbjE2czJOS1VNWnpyS3BGclRnekQ0UnE3WkFIcHhTNTlDb0RkRmpsNDRPc0RITkM0ZkhUclkrQkhleGRJY1wvK2JJT2NvUVdyT1lRRjA4dHlwYXBNSWxsemdhTEVZbHFLQVNRPT0iLCJtYWMiOiI4YjgzZmRhOTNhNjc0ZmE1OGVlNDdlMWVkMTI4ZTc4Y2Q5ZGI1ZmMyOWVjYzMyMjVhMjdjMDUyYmQyYzc1MDIxIn0=', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nlg/public_html/RDFBrowser/storage/framework/sessions/2127dfaa4fa9f3898104d185429b67bfc012595a', 'eyJpdiI6Im5QNnBmODZoaXQrSXhYbnFGRDJkVlE9PSIsInZhbHVlIjoiQjNuYWRXamp1YWZHV296Z3JYNUNNNHRDWmF1SVB3VjQ0NEt3QXV6Mko5Q1JFWHdaRzY2cmd1OFVKV1RoN0V5aUtnSjZ0aTlXSklETENCUmhhenVYZStaN1I1cjlEVW8yMVo5ZWNrTjRDZVBCb2NYSko3MUVESFdmb1JtREFhZ1BHRlhhNWJ1NnJ2QzBvYWt5SFV2N0VpVDlUVlJSa3FmbzVHU2VUb3lrblI5VmpxcjJSMDZSQnI4T3NLMk9ET0psZjFXZkVcL0p6WnR0QkVlaVBTdkFpWkEwMnA2dzY0NnVDQTdsRnFyd2VRNHRxVjRUWUZjaHNjM0p4R3JUZm9ZRnFNT0ZKK0NjVVJFUnE2R1ZPalNTMDBpK0hSTVRvdE9sYkpwOHl2RVNSTFl3dTRNaEczM0RQbjE2czJOS1VNWnpyS3BGclRnekQ0UnE3WkFIcHhTNTlDb0RkRmpsNDRPc0RITkM0ZkhUclkrQkhleGRJY1wvK2JJT2NvUVdyT1lRRjA4dHlwYXBNSWxsemdhTEVZbHFLQVNRPT0iLCJtYWMiOiI4YjgzZmRhOTNhNjc0ZmE1OGVlNDdlMWVkMTI4ZTc4Y2Q5ZGI1ZmMyOWVjYzMyMjVhMjdjMDUyYmQyYzc1MDIxIn0=', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nlg/public_html/RDFBrowser/storage/framework/sessions/2127dfaa4fa9f3898104d185429b67bfc012595a', 'eyJpdiI6Im5QNnBmODZoaXQrSXhYbnFGRDJkVlE9PSIsInZhbHVlIjoiQjNuYWRXamp1YWZHV296Z3JYNUNNNHRDWmF1SVB3VjQ0NEt3QXV6Mko5Q1JFWHdaRzY2cmd1OFVKV1RoN0V5aUtnSjZ0aTlXSklETENCUmhhenVYZStaN1I1cjlEVW8yMVo5ZWNrTjRDZVBCb2NYSko3MUVESFdmb1JtREFhZ1BHRlhhNWJ1NnJ2QzBvYWt5SFV2N0VpVDlUVlJSa3FmbzVHU2VUb3lrblI5VmpxcjJSMDZSQnI4T3NLMk9ET0psZjFXZkVcL0p6WnR0QkVlaVBTdkFpWkEwMnA2dzY0NnVDQTdsRnFyd2VRNHRxVjRUWUZjaHNjM0p4R3JUZm9ZRnFNT0ZKK0NjVVJFUnE2R1ZPalNTMDBpK0hSTVRvdE9sYkpwOHl2RVNSTFl3dTRNaEczM0RQbjE2czJOS1VNWnpyS3BGclRnekQ0UnE3WkFIcHhTNTlDb0RkRmpsNDRPc0RITkM0ZkhUclkrQkhleGRJY1wvK2JJT2NvUVdyT1lRRjA4dHlwYXBNSWxsemdhTEVZbHFLQVNRPT0iLCJtYWMiOiI4YjgzZmRhOTNhNjc0ZmE1OGVlNDdlMWVkMTI4ZTc4Y2Q5ZGI1ZmMyOWVjYzMyMjVhMjdjMDUyYmQyYzc1MDIxIn0=', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('2127dfaa4fa9f3898104d185429b67bfc012595a', 'eyJpdiI6Im5QNnBmODZoaXQrSXhYbnFGRDJkVlE9PSIsInZhbHVlIjoiQjNuYWRXamp1YWZHV296Z3JYNUNNNHRDWmF1SVB3VjQ0NEt3QXV6Mko5Q1JFWHdaRzY2cmd1OFVKV1RoN0V5aUtnSjZ0aTlXSklETENCUmhhenVYZStaN1I1cjlEVW8yMVo5ZWNrTjRDZVBCb2NYSko3MUVESFdmb1JtREFhZ1BHRlhhNWJ1NnJ2QzBvYWt5SFV2N0VpVDlUVlJSa3FmbzVHU2VUb3lrblI5VmpxcjJSMDZSQnI4T3NLMk9ET0psZjFXZkVcL0p6WnR0QkVlaVBTdkFpWkEwMnA2dzY0NnVDQTdsRnFyd2VRNHRxVjRUWUZjaHNjM0p4R3JUZm9ZRnFNT0ZKK0NjVVJFUnE2R1ZPalNTMDBpK0hSTVRvdE9sYkpwOHl2RVNSTFl3dTRNaEczM0RQbjE2czJOS1VNWnpyS3BGclRnekQ0UnE3WkFIcHhTNTlDb0RkRmpsNDRPc0RITkM0ZkhUclkrQkhleGRJY1wvK2JJT2NvUVdyT1lRRjA4dHlwYXBNSWxsemdhTEVZbHFLQVNRPT0iLCJtYWMiOiI4YjgzZmRhOTNhNjc0ZmE1OGVlNDdlMWVkMTI4ZTc4Y2Q5ZGI1ZmMyOWVjYzMyMjVhMjdjMDUyYmQyYzc1MDIxIn0=') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58