Ehrenstrahl, David Klocker (1628-1698)

A resource of type: gnd:Person, from Named Graph: http://data.nlg.gr/resource/authority/, within Data Space: http://data.nlg.gr/resource/authority/
Property Value
Property Value
Property Value

Download Data in Format:
CSV | RDF ( N-Triples :: N3/Turtle :: JSON :: XML )

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 704 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 704 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nlg/public_html/RDFBrowser/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nlg/public_html/RDFBrowser/storage/framework/sessions/d9c5b4014626f51a9bc82cdcaa3b5ae7ddc6b870', 'contents' => 'eyJpdiI6ImY4Y1lVbGk3SnQ2cFp5SUhkZjZHMFE9PSIsInZhbHVlIjoiR2N4QjZPdllJTmlkZURrb01VTFVab0VXU2EyTkhLb2NPKzRzK2oya25HTzA4Wk02aDVDSVdxanJVSTJvcXo5KzFxNkliV01CVDVkVzVLK2VVXC8zTG1XTVB2ajduK3htVGkyNnQ4MDhsT1h1MVJPNExUSkFaa0NVMml0eGVPZGRlME1YVE1yVGE5akVOc1hzSkJsUVNmdVRUUHd4NzZGeFNFVXJkV3BaQytvTUVEeksxWnFkZnd1THBTNDRYbG5uZGtsNG0xUGpDQTd4ejJWSUI1V255VDZVS2pUMzVDR0UzWkx6Qm94cFQ0OWxodDlXYmdGZmx5QU5pUitDS3lycHgyZkRwREJzeXJnS0p0TVorY3h0VU9RSkR0UVkxc09jaGtXZFc0NkNlOEw4SnE5UHVJMk9LQ0cyZmxDWWtJRkJ2ZmFPSUJET01CVXRCWVk5QytwVHFna1k1aW1kbHViOUtORFpEVWFSTDBIOURNV1FUbEVsR3dmZUZEcHdoUWZRcDhiTnp0NzNSejA5TThwWTJXdFdDd0E9PSIsIm1hYyI6ImNjNzQ5NDY0YzY1NzdjOTQwNTkzMDhkYjVmOGNiZmZkNGViYWFmNjQwMmY5OWFjNzljYTY1ZDAyNDU1Y2VmZmIifQ==', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nlg/public_html/RDFBrowser/storage/framework/sessions/d9c5b4014626f51a9bc82cdcaa3b5ae7ddc6b870', 'eyJpdiI6ImY4Y1lVbGk3SnQ2cFp5SUhkZjZHMFE9PSIsInZhbHVlIjoiR2N4QjZPdllJTmlkZURrb01VTFVab0VXU2EyTkhLb2NPKzRzK2oya25HTzA4Wk02aDVDSVdxanJVSTJvcXo5KzFxNkliV01CVDVkVzVLK2VVXC8zTG1XTVB2ajduK3htVGkyNnQ4MDhsT1h1MVJPNExUSkFaa0NVMml0eGVPZGRlME1YVE1yVGE5akVOc1hzSkJsUVNmdVRUUHd4NzZGeFNFVXJkV3BaQytvTUVEeksxWnFkZnd1THBTNDRYbG5uZGtsNG0xUGpDQTd4ejJWSUI1V255VDZVS2pUMzVDR0UzWkx6Qm94cFQ0OWxodDlXYmdGZmx5QU5pUitDS3lycHgyZkRwREJzeXJnS0p0TVorY3h0VU9RSkR0UVkxc09jaGtXZFc0NkNlOEw4SnE5UHVJMk9LQ0cyZmxDWWtJRkJ2ZmFPSUJET01CVXRCWVk5QytwVHFna1k1aW1kbHViOUtORFpEVWFSTDBIOURNV1FUbEVsR3dmZUZEcHdoUWZRcDhiTnp0NzNSejA5TThwWTJXdFdDd0E9PSIsIm1hYyI6ImNjNzQ5NDY0YzY1NzdjOTQwNTkzMDhkYjVmOGNiZmZkNGViYWFmNjQwMmY5OWFjNzljYTY1ZDAyNDU1Y2VmZmIifQ==', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nlg/public_html/RDFBrowser/storage/framework/sessions/d9c5b4014626f51a9bc82cdcaa3b5ae7ddc6b870', 'eyJpdiI6ImY4Y1lVbGk3SnQ2cFp5SUhkZjZHMFE9PSIsInZhbHVlIjoiR2N4QjZPdllJTmlkZURrb01VTFVab0VXU2EyTkhLb2NPKzRzK2oya25HTzA4Wk02aDVDSVdxanJVSTJvcXo5KzFxNkliV01CVDVkVzVLK2VVXC8zTG1XTVB2ajduK3htVGkyNnQ4MDhsT1h1MVJPNExUSkFaa0NVMml0eGVPZGRlME1YVE1yVGE5akVOc1hzSkJsUVNmdVRUUHd4NzZGeFNFVXJkV3BaQytvTUVEeksxWnFkZnd1THBTNDRYbG5uZGtsNG0xUGpDQTd4ejJWSUI1V255VDZVS2pUMzVDR0UzWkx6Qm94cFQ0OWxodDlXYmdGZmx5QU5pUitDS3lycHgyZkRwREJzeXJnS0p0TVorY3h0VU9RSkR0UVkxc09jaGtXZFc0NkNlOEw4SnE5UHVJMk9LQ0cyZmxDWWtJRkJ2ZmFPSUJET01CVXRCWVk5QytwVHFna1k1aW1kbHViOUtORFpEVWFSTDBIOURNV1FUbEVsR3dmZUZEcHdoUWZRcDhiTnp0NzNSejA5TThwWTJXdFdDd0E9PSIsIm1hYyI6ImNjNzQ5NDY0YzY1NzdjOTQwNTkzMDhkYjVmOGNiZmZkNGViYWFmNjQwMmY5OWFjNzljYTY1ZDAyNDU1Y2VmZmIifQ==', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('d9c5b4014626f51a9bc82cdcaa3b5ae7ddc6b870', 'eyJpdiI6ImY4Y1lVbGk3SnQ2cFp5SUhkZjZHMFE9PSIsInZhbHVlIjoiR2N4QjZPdllJTmlkZURrb01VTFVab0VXU2EyTkhLb2NPKzRzK2oya25HTzA4Wk02aDVDSVdxanJVSTJvcXo5KzFxNkliV01CVDVkVzVLK2VVXC8zTG1XTVB2ajduK3htVGkyNnQ4MDhsT1h1MVJPNExUSkFaa0NVMml0eGVPZGRlME1YVE1yVGE5akVOc1hzSkJsUVNmdVRUUHd4NzZGeFNFVXJkV3BaQytvTUVEeksxWnFkZnd1THBTNDRYbG5uZGtsNG0xUGpDQTd4ejJWSUI1V255VDZVS2pUMzVDR0UzWkx6Qm94cFQ0OWxodDlXYmdGZmx5QU5pUitDS3lycHgyZkRwREJzeXJnS0p0TVorY3h0VU9RSkR0UVkxc09jaGtXZFc0NkNlOEw4SnE5UHVJMk9LQ0cyZmxDWWtJRkJ2ZmFPSUJET01CVXRCWVk5QytwVHFna1k1aW1kbHViOUtORFpEVWFSTDBIOURNV1FUbEVsR3dmZUZEcHdoUWZRcDhiTnp0NzNSejA5TThwWTJXdFdDd0E9PSIsIm1hYyI6ImNjNzQ5NDY0YzY1NzdjOTQwNTkzMDhkYjVmOGNiZmZkNGViYWFmNjQwMmY5OWFjNzljYTY1ZDAyNDU1Y2VmZmIifQ==') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58