Acton, John Emerich Edward Dalberg Acton Baron (1834-1902)

A resource of type: gnd:Person, from Named Graph: http://data.nlg.gr/resource/authority/, within Data Space: http://data.nlg.gr/resource/authority/
Property Value
Property Value
Property Value

Download Data in Format:
CSV | RDF ( N-Triples :: N3/Turtle :: JSON :: XML )

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 708 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 708 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nlg/public_html/RDFBrowser/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nlg/public_html/RDFBrowser/storage/framework/sessions/d35f3f19a10370f8ea963b3026d6519ad0cd9ee7', 'contents' => 'eyJpdiI6IlhhMW11ZjdER1ZTUytIVUZ2WDN3c2c9PSIsInZhbHVlIjoiaG5RbHdOTzI0bVMyUTFxaTNlRnlIUU53a3NneXFyYkl3a1N5ZTZZUjIyUGt1MEhyY2RKSEU4VXJQWXZVcnNQa1NUc2xpUVRrVmFYZDFZQklLaWpUd2FSa0VzMkd6SEFhSFhmSE5KOHVsVm0wM1lIZVUyVFwvNWM5bWVRSWJrZGZIaUNMd3N4emNqMFNBSThDOVE2Sk9mUWpXOHFkVTZnSXVXRE1SYUhOODFmSlArM0poQktMc2Q4SUtpUnpmdXNzN0dvWkEzV2tUT0tCazU4S2VNT05OQTI0SjBVbktUb0tnZm1PY3RyZnJKNEwxRzF4dFZ3ajR1VnRpVFgxVW5UVkZTMXRLa0RkU1wvdlV2bnNhdTF6SFhiTE5wSHFhQkVVVzczUjg5a0hOXC9cL3FDZ2syWmR6SFJ4d0pkOHdBdzN4ZkpFSUdOVXh1c09rQytaMDVaTUMyd3hxZ2djb2d3K2tYaWlaV0s1eTdFeE12V0RSUlk0dzhtUHZvNG5qMHhxTzUzMHlwU3NYa2d6dGZ4M0hQUnFoMURUMGc9PSIsIm1hYyI6IjgzMTYyZTIxNzg1ODQyNzFjNjBmMTU5ZjczY2E3MjljODM0MWM1M2M2NzhiYmZmYTI3YTExMTE1ODQ2MTRhMTMifQ==', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nlg/public_html/RDFBrowser/storage/framework/sessions/d35f3f19a10370f8ea963b3026d6519ad0cd9ee7', 'eyJpdiI6IlhhMW11ZjdER1ZTUytIVUZ2WDN3c2c9PSIsInZhbHVlIjoiaG5RbHdOTzI0bVMyUTFxaTNlRnlIUU53a3NneXFyYkl3a1N5ZTZZUjIyUGt1MEhyY2RKSEU4VXJQWXZVcnNQa1NUc2xpUVRrVmFYZDFZQklLaWpUd2FSa0VzMkd6SEFhSFhmSE5KOHVsVm0wM1lIZVUyVFwvNWM5bWVRSWJrZGZIaUNMd3N4emNqMFNBSThDOVE2Sk9mUWpXOHFkVTZnSXVXRE1SYUhOODFmSlArM0poQktMc2Q4SUtpUnpmdXNzN0dvWkEzV2tUT0tCazU4S2VNT05OQTI0SjBVbktUb0tnZm1PY3RyZnJKNEwxRzF4dFZ3ajR1VnRpVFgxVW5UVkZTMXRLa0RkU1wvdlV2bnNhdTF6SFhiTE5wSHFhQkVVVzczUjg5a0hOXC9cL3FDZ2syWmR6SFJ4d0pkOHdBdzN4ZkpFSUdOVXh1c09rQytaMDVaTUMyd3hxZ2djb2d3K2tYaWlaV0s1eTdFeE12V0RSUlk0dzhtUHZvNG5qMHhxTzUzMHlwU3NYa2d6dGZ4M0hQUnFoMURUMGc9PSIsIm1hYyI6IjgzMTYyZTIxNzg1ODQyNzFjNjBmMTU5ZjczY2E3MjljODM0MWM1M2M2NzhiYmZmYTI3YTExMTE1ODQ2MTRhMTMifQ==', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nlg/public_html/RDFBrowser/storage/framework/sessions/d35f3f19a10370f8ea963b3026d6519ad0cd9ee7', 'eyJpdiI6IlhhMW11ZjdER1ZTUytIVUZ2WDN3c2c9PSIsInZhbHVlIjoiaG5RbHdOTzI0bVMyUTFxaTNlRnlIUU53a3NneXFyYkl3a1N5ZTZZUjIyUGt1MEhyY2RKSEU4VXJQWXZVcnNQa1NUc2xpUVRrVmFYZDFZQklLaWpUd2FSa0VzMkd6SEFhSFhmSE5KOHVsVm0wM1lIZVUyVFwvNWM5bWVRSWJrZGZIaUNMd3N4emNqMFNBSThDOVE2Sk9mUWpXOHFkVTZnSXVXRE1SYUhOODFmSlArM0poQktMc2Q4SUtpUnpmdXNzN0dvWkEzV2tUT0tCazU4S2VNT05OQTI0SjBVbktUb0tnZm1PY3RyZnJKNEwxRzF4dFZ3ajR1VnRpVFgxVW5UVkZTMXRLa0RkU1wvdlV2bnNhdTF6SFhiTE5wSHFhQkVVVzczUjg5a0hOXC9cL3FDZ2syWmR6SFJ4d0pkOHdBdzN4ZkpFSUdOVXh1c09rQytaMDVaTUMyd3hxZ2djb2d3K2tYaWlaV0s1eTdFeE12V0RSUlk0dzhtUHZvNG5qMHhxTzUzMHlwU3NYa2d6dGZ4M0hQUnFoMURUMGc9PSIsIm1hYyI6IjgzMTYyZTIxNzg1ODQyNzFjNjBmMTU5ZjczY2E3MjljODM0MWM1M2M2NzhiYmZmYTI3YTExMTE1ODQ2MTRhMTMifQ==', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('d35f3f19a10370f8ea963b3026d6519ad0cd9ee7', 'eyJpdiI6IlhhMW11ZjdER1ZTUytIVUZ2WDN3c2c9PSIsInZhbHVlIjoiaG5RbHdOTzI0bVMyUTFxaTNlRnlIUU53a3NneXFyYkl3a1N5ZTZZUjIyUGt1MEhyY2RKSEU4VXJQWXZVcnNQa1NUc2xpUVRrVmFYZDFZQklLaWpUd2FSa0VzMkd6SEFhSFhmSE5KOHVsVm0wM1lIZVUyVFwvNWM5bWVRSWJrZGZIaUNMd3N4emNqMFNBSThDOVE2Sk9mUWpXOHFkVTZnSXVXRE1SYUhOODFmSlArM0poQktMc2Q4SUtpUnpmdXNzN0dvWkEzV2tUT0tCazU4S2VNT05OQTI0SjBVbktUb0tnZm1PY3RyZnJKNEwxRzF4dFZ3ajR1VnRpVFgxVW5UVkZTMXRLa0RkU1wvdlV2bnNhdTF6SFhiTE5wSHFhQkVVVzczUjg5a0hOXC9cL3FDZ2syWmR6SFJ4d0pkOHdBdzN4ZkpFSUdOVXh1c09rQytaMDVaTUMyd3hxZ2djb2d3K2tYaWlaV0s1eTdFeE12V0RSUlk0dzhtUHZvNG5qMHhxTzUzMHlwU3NYa2d6dGZ4M0hQUnFoMURUMGc9PSIsIm1hYyI6IjgzMTYyZTIxNzg1ODQyNzFjNjBmMTU5ZjczY2E3MjljODM0MWM1M2M2NzhiYmZmYTI3YTExMTE1ODQ2MTRhMTMifQ==') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58