Πλωτίνος (204-269)

  1. Work
  2. (επικεφαλίδα: Plotinus. Enneads)