Φιλόδημος (π. 110-π. 40)

  1. Work
  2. Σπουδαιότερα των γνωσθέντων έργων του Φιλοδήμου... "Περί ποιημάτων" (έκδ. Dübner, Paris 1849)